Znovu vyhlásenie výzvy na technológie

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, znovu vyhlásilo výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie, ktorá je zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie.

Operačný program: OP Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MT/DP/2016/1.2.2-02
Výška príspevku na projekt: 100 000 – 5 000 000 eur
Dĺžka realizácie: 15 mesiacov
Termín podania: 30.9.2016, 30.11.2016, 31.1.2017

Výzva je zameraná pre podnikateľský sektor výlučne z oblasti priemyslu a služieb.
Celková alokácia 175 000 000 eur bude poskytovaná priebežne. Žiadatelia majú možnosť podať žiadosť o NFP v termíne prvého kola 30. 9. 2016.
Oprávnené miesto realizácie projektu je celá SR, s vylúčením bratislavského kraja (dôležité je miesto realizácie projektu, nie sídlo podniku). Dĺžka realizácie je maximálne 15 mesiacov.
Upredňostnené budú projekty, ktoré spĺňajú aspoň jeden z nasledujúcich aktivít: prenos technologického transferu z prostredia vedecko-výskumných organizácií, zníženie technologickej medzery SR alebo realizácia inovačných opatrení v podniku s dosiahnutím inovácie produktu alebo procesu.

Oprávnenými výdavkami sú obstaranie dlhodobého hmotného majetku (skupina výdavkov 022) a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (skupiny výdavkov 013, 014, 019).
Výška nenávratného finančného príspevku je minimálne 100 000 eur a maximálne 5 000 000 eur.

Intenzita pomoci je závislá od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu od 25% do 75%.