Verejné obstarávanie

Zavedenie automatizácie a inovácia výroby papierových voštinových výrobkov

10.1.2023 – Záznam z prieskumu trhu v rámci realizácie procesu zadávania zákazky zadanej osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP podľa aktuálne platnej Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, (ďalej v texte aj „príručka“ v príslušnom gramatickom tvare) k zákazke zadávateľa ForPack, s. r. o.:

Záznam z prieskumu trhu A) Linka na výrobu papierového voštinového jadra

Záznam z prieskumu trhu B) Laminačná linka na výrobu papierových voštinových panelov

Záznam z prieskumu trhu C) Nárezové centrum voštinových panelov – Automatizácia nakladania a vykladania výrobkov do a z rezačiek

Záznam z prieskumu trhu D) Automatizované lepenie voštinových produktov

Záznam z prieskumu trhu E) CNC rezací stôl

Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti DIZETA SLOVAKIA s.r.o. – Vstrekovacie zariadenia

12.9.2019 – Výzva na predkladanie ponúk (editovateľná podoba) k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru (v zmysle MP CKO č. 12) – Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 24.9.2019 do 12.00 hod.

Aktualizácia č. 1 – dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu kontaktnej mailovej adresy na zasielanie cenových ponuk: info@dizeta.sk