Nová výzva: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Thomas BerndorferIROP

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP“)

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

INVESTIČNÁ PRIORITA

1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

KÓD VÝZVY

IROP-PO1-SC121-2019-48

DÁTUM VYHLÁSENIA

22.05.2019

TYP VÝZVY / UZÁVIERKA

otvorená, uzávierka prvého kola 22. augusta 2019, druhého kola 22. novembra 2019

ALOKÁCIA NA VÝZVU

28 998 608 €

VÝŠKA PRÍSPEVKU

Minimálna a maximálna výška pomoci nie je stanovená

SPOLUFINANCOVANIE

Výška spolufinancovania pre kraje, mestá, obce a ostatné subjekty verejnej správy je 5 %. Pre subjekty zo súkromného sektora je spolufinancovanie na úrovni 10 %

SPÔSOB FINANCOVANIA

Priebežná platba, predfinancovanie

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

Celé územie SR, s výnimkou UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí, samosprávny kraj
 • fyzická alebo právnická osoba poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave)
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

Nie je stanovená

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku: samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí,
 • Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku: nákup a modernizácia softvéru,
 • Zásoby: nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a nákup materiálu (napr. dopravné značky, uličné tabule...),
 • Služby: spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie - výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • Osobné výdavky: cena práce,
 • Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva: dodatočné výdavky za služby stavebného dozoru a dodatočné výdavky za stavebné práce.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému

 • B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov),
 • B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod.),
 • B.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.)

C. Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté

 • C.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,
 • C.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry,
 • C.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy),
 • C.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy,
 • C.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,
 • C.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

D. Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy

 • D.1. nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

 • podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu,
 • oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
 • oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000,
 • Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu a pod.

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu

Mgr. Tomáš Kos
junior konzultant
kos@cns-e.eu
+421 34 797 5135