Peniaze z EÚ zdrojov v čase krízy

Thomas Berndorfer-

V médiách sa v súvislosti s riešením ekonomických dopadov riešenia krízy veľmi často skloňuje využitie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vzhľadom na dĺžku trvania schvaľovacieho procesu európske zdroje síce neprinášajú rýchlu záplatu, ale predstavujú efektívnu pomoc, nielen v čase krízy.

Aktuálne je možné využiť dve výzvy, ktoré sú zaujímavé pre mikro, malé a stredné ale aj veľké podniky:

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Cieľom pomoci je zníženie energetickej náročnosti výroby v subjektoch v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia. Projekt je zameraný na realizáciu navrhnutých opatrení – rekonštrukcie priemyselných a administratívnych budov, rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení, vonkajšieho osvetlenia a rozvodov energie a výroby stlačeného vzduchu.

Najbližšie hodnotiace kolo má uzávierku 30.4.2020.

Viac informácií nájdete tu

V prípade záujmu o výzvu nás kontaktujte.

Podpora inteligentných inovácií v podnikoch

Cieľom výzvy je nákup dlhodobého majetku s prvkami inteligentných riešení, ktoré sú rozdelené do troch kategórií:

  1. Synergické a pokročilé inteligentné riešenia (pokročilá telematika, kolaboratívna robotika, autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia, exponenciálne technológie ...)
  2. Pokročilé inteligentné riešenia (priemyselné kamerové systémy, strojové videnie, počítačové videnie, digitalizácia výrobného procesu, jeho automatizácia alebo robotizácia ...)
  3. Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou (základná automatizácia jednotlivého procesu, nové senzory, Big Data, výrobné informačné systémy ...)

Najbližšie hodnotiace kolo má uzávierku 30.6.2020. Aktuálnym usmernením bola znížená aktualizácia zo 170 miliónov € na 100 miliónov €. Ide však len o indikatívnu výšku, ktorá bude pravdepodobne po odznení negatívnych dopadov na ekonomiku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 opätovne vrátená na pôvodnú hodnotu.

Viac informácií nájdete tu

V prípade záujmu o výzvu nás kontaktujte.

Plánované výzvy

V súčasnosti úrad pod vedením Veroniky Remišovej pracuje na nových výzvach, ktoré sa budú venovať trom hlavným témam:

  1. podpora malých a stredných podnikov,
  2. nákup zdravotníckeho zariadenia,
  3. pomoc ľuďom, ktorí sú následkami koronavírusu najviac postihnutí.

Očakávame, že nepôjde o klasické dopytovo orientované výzvy, kde žiadatelia medzi sebou o dotáciu súťažia, ale špecializované výzvy s vopred určeným okruhom prijímateľov a dostatočne veľkou alokáciou, aby uspokojila všetkých záujemcov.

Aktuálne je vyhlásená prvá výzva na nákup ochranných prostriedkov, ako aj na vývoj projektov testovania na koronavírus, ktorá je určená pre zdravotníkov a hasičský a záchranný zbor.

Kurzarbeit

Predpokladáme, že v krátkej dobe bude pripravená schéma na pokrytie finančných nárokov spojených so zavedením tzv. kurzarbeitu. Podľa vzoru okolitých krajín, ktoré majú s touto schémou dlhodobé skúsenosti bude na Slovensku zavedený model 60-60-20.

V praxi to bude znamenať, že 60 % mzdy zaplatí zamestnancovi štát, 20 % zamestnávateľ a 20 % platu sa zamestnanec dočasne vzdá.

Návratné pôžičky

Podľa prieskumu Združenia mladých podnikateľov až dve tretiny malých firiem majú pred sebou svoj posledný mesiac fungovania. Jedným z možných opatrení by mohli byť bezúročné úvery so zárukou na zabezpečenie minimálnej prevádzky a udržanie podnikania.

Nepôjde o úvery na platenie miezd zamestnancov, pre ktorých firmy nemajú prácu. Detailné podmienky čerpania úverov zatiaľ nie sú definované. Predpokladáme, že pôjde o bezúročné úvery, s dvojročnou splatnosťou a odkladom splátok na tri až šesť mesiacov.

Klasické výzvy

Okrem špecifických výziev určených na rýchlu ekonomickú pomoc pre podniky dotknuté aktuálnou krízou očakávame aj ďalšie možnosti pre podporu malých a stredných podnikov vo forme de minimis:

Malá schéma na zavedenie inovácií vo výrobnom procese a inováciu výrobného portfólia.

Podpora tvorby a predovšetkým udržania existujúcich pracovných miest prostredníctvom refundácie časti mzdových prostriedkov.

Podpora podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle.

Tieto výzvy by mohli byť spustené na jeseň po vyriešení najhorších dopadov na podniky.

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu