Rozširovanie kapacít materských škôl

Adam MaurerIROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 28.1.2016 výzvu na predkladanie žiadosti o NFP zameranú na rozšírenie kapacít materských škôl.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1
Výška príspevku na projekt: 1 000 000 eur
(z toho do 6700 eur na vytvorenie nových kapacít materskej školy na 1 dieťa, alebo
do 2500 eur na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy na 1 dieťa)
Typ výzvy: otvorená, dvojkolová (SO-VÚC, MPSR)

Intenzita pomoci: 90-95% z oprávnených výdavkov
Celková alokácia výzvy: 79 757 690 eur
Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky
Dĺžka realizácie: nie je stanovená
Termín podania: 30.9.2016, 31.3.2017, …

Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít materskej školy minimálne o 10 miest v rámci aktivít:
– výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie,
– rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
– stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania,
– stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň,
– obstaranie materiálno-technického vybavenie materských škôl,
– zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.