Triedený zber komunálnych odpadov

Adam MaurerOP KZP

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 21.3.2016 10.výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Výška príspevku na projekt: do 4 000 000 eur
(triedený zber komunálnych odpadov do 1 500 000 eur)
Celková alokácia výzvy: 55 000 000 eur
Alokácia zameraná na triedený zber komunálnych odpadov: 40 000 000 eur
Alokácia zameraná na mechnicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov: 15 000 000 eur
Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky
Dĺžka realizácie: nie je stanovená
Termín podania: 30.4.2016, 31.5.2016, 30.7.2016, …

Oprávnenými žiadateľmi na aktivity výzvu sú obce alebo združenia obcí, ktoré môžu žiadať na nasledujúce podporované aktivity:
triedený zber komunálnych odpadov (výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov a stojísk na umiestnenie zberných nádob; nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – zberné nádoby, zvozové vozidlá; nákup zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov)
mechanicko-biologická úprava zmesovývh komunálnych odpadov (výstavba a nákup nových zariadení za účelom dotrieďovania a stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu; nákup hnuteľných vecí, ktoré súvisia s výstavbou zariadení na úpravu zmesových komunálnych odpadov

Projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť tak, aby bol zabezpečený ich prínos k cieľom operačného programu vo vzťahu k vynaloženým finančným prostrieskom.