Zrušenie dvoch výziev

Adam MaurerOP VaI

Dňom 18.5.2016 bola zrušená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblatiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01).

Taktiež týmto dňom bola zrušená aj výzva na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom realizácie inovačných aktivít (kód OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01).

V oboch prípadoch ide o zmenu v podmienkach poskytnutia príspevku – kritérií pre výber projektov, čo je zásadná zmena, pri ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

Predmetné výzvy budú opätovne vyhlásené v najbližšom období.