Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier

Adam Maurer OP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 3.2.2016 výzvu zameranú na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, pomocou zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. čítať viac

Prevencia kriminality pre rok 2016

Adam Maurer MinV

Výzva Rady vlády SR na prevenciu kriminality bola vyhlásená v týchto dňoch, vďaka ktorej môžu obce zabezpečiť verejné priestranstvá kamerovým systémom, poprípade zrealizovať aktivity na znižovanie protispoločenskej činnosti. čítať viac

Pomoc pre mladých poľnohospodárov

Adam Maurer PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 15.7.2015 vyhlásila výzvu na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v rámci opatrenia Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti. čítať viac

Spoločné zariadenia pre obce

Adam Maurer PPA

Spoločné zariadenia spadajú pod novú výzvu PPA vyhlásenú 28.5.2015. Podporené budú hlavne komunikácie slúžiace na prístup na pozemky po pozemkových úpravách. čítať viac

Kamerové systémy pre obce

Adam Maurer PPA

Výzva vyhlásená dňa 29.4.2015 je určená pre obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou obcí zahŕňajúce rómske osídlenia riešené v rámci Regionálneho operačného programu. čítať viac

OP Výskum a inovácie

Adam Maurer OP VaI

Slovensko má schválený ďalší operačný program. Jeho cieľom je podpora výskumných aktivít a vytváranie priestoru pre zvyšovanie inovačných schopností malých a stredných podnikov. čítať viac