Zrušenie dvoch výziev

Adam MaurerOP VaI

Výzva zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie a výzva zameraná na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyslených odvetví pomocou priemyselných výskumno-vývojových centier, boli zrušené. čítať viac

Triedený zber a zhodnocovanie komunálnych odpadov

Adam MaurerOP KZP

11. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP vyhlásilo dňa 21.3.2016 Ministerstvo životného prostredia SR zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. čítať viac

Triedený zber komunálnych odpadov

Adam MaurerOP KZP

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 21.3.2016 10. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. čítať viac

Podpora inovácií a technologického transferu

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, vyhlásilo druhú výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie v programovom období 2014-2020, ktorá je zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie. čítať viac

Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 3.2.2016 výzvu zameranú na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, pomocou zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. čítať viac

Prevencia kriminality pre rok 2016

Adam MaurerMinV

Výzva Rady vlády SR na prevenciu kriminality bola vyhlásená v týchto dňoch, vďaka ktorej môžu obce zabezpečiť verejné priestranstvá kamerovým systémom, poprípade zrealizovať aktivity na znižovanie protispoločenskej činnosti. čítať viac

Pomoc pre mladých poľnohospodárov

Adam MaurerPPA

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 15.7.2015 vyhlásila výzvu na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v rámci opatrenia Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti. čítať viac